Rabu, 22 Februari 2012

ASBABUN NUZUL AZ-ZALZALAH


"Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya." (az-Zalzalah: 7-8)

Sebab turunnya ayat
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Said bin Jabir yang berkata, "Tatkala turun ayat, 'Dan mereka.memberikan mak anan yang disukai- nya...' kaum muslimi n berpikiran bahwa mereka tidak akan diberi pahala jika melakukan kebaikan yang kecil, sementara yang lain berpandangan bahwa mereka tidak akan mendapat siksaan jika melakukan dosa-dosa kecil, seperti berbohong, melihat kepada yang haram, menggunjing, dan hal-hal sejenis. Mereka antara lain berkata, 'Sesungguhnya Allah hanya menyiksa orang-orang yang melakukan dosa besar' Allah lalu menurunkan ayat, 'Maka barangsiapa mengerjakan kebaikan seberat zarrahr niscaya dia akan melihat (balasan)nya. Dan barangsiapa mengerjakan kejahatan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat (balasan)nya'.

Sumber; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran, Jalaluddin As-Suyuthi 
sumber image; http://gramediaonline.com/moreinfo.cfm?Product_ID=689847&CFID=20743988&CFTOKEN=15576820

Senin, 20 Februari 2012

SEBAB TURUNNYA SURAT AL-'AADIYAAT'Demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah." (al-'Aadiyaat:1)

Sebab turunnya ayat
Al-Bazzar, Ibnu Abi Hatim, dan al-Hakim meriwayatkan dari Ibnu Abbas yang berkata, "Suatu ketika, Rasulullah mengirim satu pasukan. Akan tetapi, sampai sebulan kemudian beliau tidak mendapat informasi tentang keadaan pasukan tersebut. Selanjutnya, turunlah ayat ini."

Sumber; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran, Jalaluddin As-Suyuthi 
sumber image; http://gramediaonline.com/moreinfo.cfm?Product_ID=689847&CFID=20743988&CFTOKEN=15576820

SEBAB TURUNNYA SURAT AT-TAKAATSUR"Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk
ke dalam kubur"(at-Takaatsur 1-2)
Sebab turunnya ayat
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Buraidah yang berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan dua kabilah dari golongan Anshar, yaitu Bani Haritsah dan Bani Harits yang saling membanggakan diri dan merasa lebih baik dari yang lain. Satu pihak berkata, 'Apakah pada kalian ada yang seperti si Fulan dan si Fulan?' Pihak yang satu lagi juga melakukan hal serupa. Mereka saiing membanggakan diri dalam hal orang-orang yang masih hidup. Selanjutnya, mereka saling berkata, 'Mari pergi ke pekuburan ' Di sana, sambil menunjuk-nunjuk ke kuburan, kedua pihak juga saling berkata, 'Apakah pada kalian ada yang sehebat si Fulan dan si Fulan?!' Allah lalu menurunkan ayat, 'Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai k amu masuk ke dalam kubur.'" Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ali yang berkata, "Sebelumnya, kami agak ragu terhadap keberadaan azab kubur hingga turunlah ayat, 'Bermegah-megahan telah melalaikan kamu' sampai ayat 4, 'Kemudian sekali-kali tidak! Kelak kamu akan mengetahui/ yang berbicara tentang azab kubur."(516) 516: Ada riwayat lain yang menguatkan riwayat ini, yaitu dalam Sunan al-Tirmidzi, kitab at-Tafsiir, hadits nomor 3355.
Sumber; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran, Jalaluddin As-Suyuthi 
sumber image; http://gramediaonline.com/moreinfo.cfm?Product_ID=689847&CFID=20743988&CFTOKEN=15576820

SEBAB TURUNNYA SURAT QURAISY


"Karena kebiasaan orang-orang Quraisy" (Quraisy: 1)
Sebab turunnya ayat
Al-Hakim dan lainnya meriwayatkan dari Ummu Hani binti Abu Thalib yang berkata, "Rasulullah bersabda, 'Allah memberikan keistimewaan kepada suku Quraisy dengan tujuh hal. Saya dijadikan berasal dari mereka, kenabian ada pada mereka, tugas menjaga (Ka'bah) ada pada mereka, tugas memberi minuman (bagi jemaah haji) juga pada mereka, Allah telah menyelamatkan mereka dari serangan tentara bergajah, mereka menyembah Allah tujuh tahun lamanya, sementara tidak satu kaum pun yang menyembah Allah selama itu, dan sesungguhnya Allah telah menurunkan satu surah penuh dalam Al-Qur'an yang hanya mereka yang disebut di dalamnya" Setelah berkata demikian, Rasulullah lantas membacakan ayat ini."
Sumber; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran, Jalaluddin As-Suyuthi 
sumber image; http://gramediaonline.com/moreinfo.cfm?Product_ID=689847&CFID=20743988&CFTOKEN=15576820

SEBAB TURUNNYA SURAT AL-MAA'UN


"Maka celakalah orang yang shalat" (al-Maa'uun: 4)

Sebab turunnya ayat
Tentang sebab turunnya ayat ini, Ibnul Mundzir meriwayatkan dari Tharif bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas yang berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan sikap orang-orang munafik yang jika berada di tengah-tengah kaum muslimin maka mereka memamer-mamerkan shalat mereka, tetapi jika tidak ada kaum muslimin maka mereka langsung menghentikan shalatnya. Orang-orang tersebut juga tidak mau memberi pinjaman pada kaum muslimin "
Sumber; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran, Jalaluddin As-Suyuthi 
sumber image; http://gramediaonline.com/moreinfo.cfm?Product_ID=689847&CFID=20743988&CFTOKEN=15576820

SEBAB TURUNNYA SURAT AL-KAAFIRUUN

  
''Katakanlah (Muhammad),'Wahai orang-orang kafir (al-
Kaafiruun:1)

Sebab turunnya ayat
Imam ath-Thabrani dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa orang-orang Quraisy mengiming-imingi Rasulullah dengan harta berlimpah sehingga menjadi orang terkaya di Mekah serta memberinya wanita mana saja yang beliau inginkan. Mereka berkata, "Semua ini untukmu wahai Muhammad, asalkan engkau berhenti menghina tuhan-tuhan kami dan berhenti mengucapkan kata-kata buruk terhadap mereka. Tetapi jika engkau keberatan, bagaimana apabila engkau menyembah tuhan kami selama satu tahun saja." Mendengar tawaran orang-orang Quraisy itu, Rasulullah lalu menjawab, "Saya akan menunggu hingga Allah memberikan jawabannya." Allah lalu menurunkan ayat, "Katakanlah (Muhammad), 'Wahai orang- orang kafir!,"' dan juga menurunkan ayat, "Katakanlah (Muhammad),'Apakah kamu menyuruh aku menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh?'"(az-Zumar 64)

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Wahab yang berkata, "Orang- orang Quraisy berkata kepada Rasulullah, 'Bersediakah engkau mengikuti agama kami setahun dan kami juga akan mengikuti agamamu setahun? ' Allah lalu menurunkan ayat-ayat dalam surah ini secara keseluruhan."

Ibnul Mundzir meriwayatkan hal senada dari Ibnu Juraij. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Said bin Mina yang berkata, "Suatu hari, Walid ibnul-Mughirah, al-Ash bin Wa'il, al-Aswad ibnul- Muththalib, dan Umayyah bin Khalaf bertemu dengan Rasulullah. Mereka lalu berkata, 'Wahai Muhammad, mari menyembah Tuhan yang kami sembah dan sebagai balasannya kami juga akan menyembah Tuhan yang engkau sembah. Selanjutnya, kami juga akan mengikut sertakan engkau dalam seluruh urusan kami ' Allah lalu menurunkan ayat ini."

Sumber; Sebab Turunnya Ayat Al-Quran, Jalaluddin As-Suyuthi 
sumber image; http://gramediaonline.com/moreinfo.cfm?Product_ID=689847&CFID=20743988&CFTOKEN=15576820